Regulamin korzystania z systemu

Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z serwisu OnlinePay.pl.

1. Definicje

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Strony.
 2. Administrator – właściciel strony OnlinePay.pl wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Usługi Internetowe Adam Sadek, NIP: 6412444985, REGON: 385172458, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. OnlinePay lub Serwis lub OnlinePay.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem https://onlinepay.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia.
 4. Użytkownik lub Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która wyraziła chęć składania dyspozycji zakupu usługi lub innego uprawnienia za pomocą serwisu OnlinePay.pl
 5. Płatność – transakcja płatnicza on-line zainicjowana przez Klienta poprzez Bramkę Płatniczą i dokonana w celu zapłaty za towary lub usługi zakupione poprzez stronę internetową.
 6. Bramka Płatnicza – oznacza funkcjonującą aplikację, która jest powiązana z centrami autoryzacyjnymi, bankami i innymi instytucjami finansowymi i która pozwala na przekazywanie danych do systemów informatycznych tych instytucji w celu zrealizowania internetowych transakcji płatniczych (np. płatności kartą kredytową, płatności SMS Premium, bankowe przelewy internetowe, PayPal) inicjowanych przez Klientów
 7. SMS Premium – usługa pozwalająca na przesyłanie przy pomocy telefonów komórkowych krótkich wiadomości SMS o podwyższonej opłacie za ich wysyłkę. Wysokość opłaty za wysyłkę wiadomości SMS Premium zależy od cenników Operatorów oraz Numeru Premium.
 8. Numer Premium – specjalny numer telefoniczny o podwyższonej opłacie z przeznaczeniem do przesyłania wiadomości SMS Premium.
 9. Operator Komórkowy – podmiot gospodarczy świadczący usługi telekomunikacyjne na obszarze kraju na podstawie koncesji Operatorami na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są: Polkomtel sp. z o.o., T-Mobile Polska S.A., P4 Spółka z o. o., Orange Polska S.A.
 10. Numer Premium – – specjalny numer telefoniczny o podwyższonej opłacie z przeznaczeniem do przesyłania wiadomości SMS Premium.

2. Postanowienia ogólne

 1. Odwiedzając i użytkując stronę internetową onlinepay.pl, Użytkownik akceptuje bez ograniczeń i zastrzeżeń niniejsze zasady.
 2. Wszelkie dane eksploatacyjne oraz materiały graficzne dotyczące produktów zawartych na tej stronie mają charakter informacyjny.
 3. Administrator Serwisu onlinepay.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub/i utracone korzyści, bezpośrednio lub pośrednio wynikające z korzystania z serwisu internetowego lub informacji w nim zawartych.
 4. Administrator Serwisu onlinepay.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w dowolnym czasie i bez powiadomienia, w stosunku do wszelkich informacji umieszczonych na niniejszych stronach.
 5. Administrator Serwisu onlinepay.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych zastrzeżeń prawnych w każdym czasie i bez uprzedniego powiadomienia.
 6. Przystępując do korzystania z serwisu Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 7. Administrator Serwisu onlinepay.pl ze względu na specyfikę Serwisu internetowej, nie daje żadnej gwarancji czy rękojmi, że zamieszczane w witrynie informacje i materiały są dokładne, pełne i aktualne.
 8. Strony, do których odnośniki znajdują się na stronie onlinepay.pl podane są jedynie w celach informacyjnych. Administrator Serwisu onlinepay.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą wyniknąć z korzystania z linków do innych stron.
 9. Korzystanie z Serwisu oznacza zapoznanie się z treścią oraz akceptację Regulaminu, która jest warunkiem dostępu do Serwisu onlinepay.pl.

3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu onlinepay.pl, Administrator świadczy na rzecz Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Użytkownikowi odpłatne odblokowanie do treści premium, czyli rozszerzone opisy zagadnień z danego materiału edukacyjnego.
 2. Przeglądanie Serwisu jest nieodpłatne. Odpłatne są natomiast umowy na dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 4. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Serwisu, Użytkownik może zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem https://onlinepay.pl/kontakt/. W reklamacji Użytkownik powinien podać imię i nazwisko, rodzaj wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Administrator będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 6. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem – Przesyłka elektroniczna (e-mail)
 7. Nie ma możliwości osobistego odbioru zamówionego towaru.
 8. Termin realizacji dostawy wynosi średnio 2 godziny (maksymalny czas oczekiwania to 24 godziny) i liczy się od momentu wysłania przez Klienta Zamówienia.

3. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny – system TPAY (przelewy online, BLIK karty płatnicze: Visa, Mastercard, Maestro) lub SMS Premium

4. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie należy przesłać, korzystając z formularza dostępnego pod adresem: https://onlinepay.pl/kontakt/
 3. Użytkownik może sformułować oświadczenie samodzielnie. W zgłoszeniu powinny znaleźć się dane potrzebne do Odstąpienia od umowy tj.:  Imię i Nazwisko, Adres e-mail, Kod transakcji
 4. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Usługi.
 5. Administrator z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Użytkownika prześle na adres poczty elektronicznej Użytkownika potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 6. Administrator niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od Umowy zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności,

5. Wymagania techniczne

Do korzystania z Witryny, w tym przeglądania zawartości Witryny oraz składania zamówień na Usługi, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 3. włączona obsługa plików cookies

6. Odmowa wykonania Usługi

Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo odmowy obsługi danej Usługi, w przypadku, gdy nie zostały spełnione postanowienia Regulaminu lub też w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje Usługa lub legalność samej Transakcji. Powyższe dotyczy także sytuacji:

 1. posługiwania się przez Użytkownika instrumentami płatniczymi przez osobę inną niż osoba upoważniona do korzystania z danego instrumentu na mocy umowy z jego wydawcą (posiadacz lub użytkownik);
 2. podania nieprawdziwych danych na etapie zawierania umowy z Usługodawcą;
 3. korzystania z Serwisu celem przesyłania treści o charakterze bezprawnym.